Search options teens results


„ცოდნის“ სამტრედიის საშუალო სკოლის სასწავლო გეგმა ემყარება კანონს „ზოგადი განათლების შესახებ“.ამ კანონის მიხედვით სკოლის სასწავლო გეგმა არის - „ სასწავლო გეგმა, რომელიც კონკრეტული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის აზუსტებს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მოცემულ ტვირთვას აუცილებელი და მაქსიმალური დატვირთვის ფარგლებში; განსაზღვრავს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ დამატებით საგანმანათლებლო მომსახურებას და გაუთვალისწინებელ დამა-ტებით საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურებას, აგრეთვე სკოლაში მიმდინარე საგანმანათ-ლებლო ღონისძიებებს.“ სკოლას შეუძლია შეცვალოს გაკვეთილების ხანგრძლივობა სასწავლო დღის შემცირების მიზნით ექსტრემალური პირობების დროს( ზამთარი,ყინვა,განსაკუთრებული სიცხეები და ა.შ.) დირექტორის გადაწყვეტილებით პედაგოგიურ საბჭოსთან შეთანხმებით ზამთრის პერიოდში.ზოგადსაგანათლებლო დაწესებულებების მატერიალური რესურსის პარამეტრების თობაზე რეკომენდაციების დამტკიცების შესახებ“ განსაზღვრულ ქიმია,ფიზიკისა და ბიოლოგიის ლაბორატორიებში აუცილებელი ხლსაწყოების რაოდენობას.განმსაზღვრელი შეფასება მოიცავს ყოველდღიური დავალებების შესრულებას,გაკვეთილებზე ჩართულობას,პროექტის რომელიმე ეტაპს ან სხვას,რომელშიც მოსწავლეს განემარტება, თუ როგორ უნდა გააუმჯობესოს შედეგები. თითოეული საგნის მასწავლებელი სემესტრისა და წლის ბოლოს მოსწავლე აფასებს კომენტარით. იგი შეიცავს რეკომენდაციებს,რუბრიკების გამოყენებას.2. სასწავლო წლის ბოლოს კი კლასის დამრიგებელი, ცალკეული საგნის მასწავლებლისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, წერილობით დაახასიათებს მოსწავლეს, აღნიშნავს მის წარმატებებს და მიუთითებს, რაში სჭირდება მოსწავლეს გავარჯიშება საკუთარი კომპონენტი უკავშირდება სწავლა-სწავლების შედეგს. ამ კომპონენტში უნდა შეფასდეს ერთი სასწავლო მონაკვეთის (თემა, თავი, პარაგრაფი, საკითხი) შესწავლა-დამუშავების შედეგად მიღწეული შედეგები.


Teen mom finale teen
Fist of guthix reward shop
Girls getting fucked by black meat
Gay pyrotechnics in michigan
Car in teen track
Women naked taking shower video

ზეგნის N2 საჯარო სკოლა | კიდევ ერთი WordPress საიტი

შემუშავებულია სკოლის დირექტორის მონაწილეობით ____________________________________ შეთანხმებულია სსიპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ამის უზრუნველსაყოფად სკოლაში გამოიყენება ორი ტიპის შეფასება: განმსაზღვრელი და განმავითარებელი. ზეგნის N2 საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოსთან 2015 წლის 03 სექტემბრის N1 სხდომაზე ____________________________________ დამტკიცებულია სსიპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. განმსაზღვრელი შეფასება ადგენს მოსწავლის მიღწევის დონეს საერთო ნორმასთან მიმართებით და იძლევა იმის განსაზღვრის საშუალებას, თუ რამდენად დაეუფლა იგი საგნობრივი პროგრამებით განსაზღვრულ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს, რამდენად დაშორდა ან მიუახლოვდა ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ მიზნებს. ზეგნის N2 საჯარო სკოლის პედაგოგიური საბჭოს მიერ 2015 წლის 02 სექტემბრის N1 სხდომაზე ____________________________________ სსიპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეგნის N2 საჯარო სკოლის სასკოლო სასწავლო გეგმა 2015-2016 სასწავლო წელი სასკოლო სასწავლო გეგმის სარჩევი სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილებია: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მისია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მიზნები და ამოცანები საფეხურების მიხედვით 2015-2016 სასწავლო წლის სკოლის სასწავლო გეგმა შედგენილია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 11 მარტის #36/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ეროვნული სასწავლო გეგმის საფუძველზე. განმსაზღვრელი შეფასება აკონტროლებს სწავლის ხარისხს, იგი განსაზღვრავს თითოეული მოსწავლის ცოდნის დონეს.

Teen micro pussy porne
Local milfs owensboro ky
About us contacts hairy teen

74 სკოლა

შესავალი სკოლის ზოგადი მახასიათებლები სკოლა მდებარეობს მეტრომშენის დასახლებაში. ნაწილობრივ შეცვლილია ფანჯრები და სასკოლო ინვენტარი. მიმდინარე წელს ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის შიდა ფინასური რესურსით განხორციელდა რამდენიმე პროექტი. 14.2 მოსწავლემ წინასწარ უნდა იცოდეს შეფასების კრიტერიუმები, ფორმები, სიხშირე 14.3 შეფასების ტიპები: 14.4 განმავითარებელი შეფასება გამოიყენება I-XII კლასებში. კომპიუტერული და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია, სასწავლო მასალის ვიზუალიზაციისა და მოსასმენი ელექტრონული საშუალებებით აღჭურვილი უცხოენების კაბინეტი, ელექტრონული მართვის სისტემით აღჭურვილი ბიბლიოთეკა. ფასდება ინფორმაციის ცოდნა, ანალიზის, მსჯელობის, გამოყენების, ტრანსფერის უნარი და სხვა, საგნის სპეციფიკის გათვალისწინებით წინასწარ შემუშავებული კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების შესაბამისად. კერძოდ, სკოლის შემოსასვლელი კიბის სრული რეაბილიტაცია და პანდუსისი მოწყობა, ვაჟების საპირფარეშოს სრული რაბილიტაცია, ბიბლოითეკის ინვენტარით, ბიბლიოთეკის ელექტრონული პროგრამით მართვა და მხატვრული ლიტერატურით უზრუნველყოფა, სამასწავლებლოსა და ლაბორატორიის ავეჯით უზრუნველყოფა, ორი ლაბორატორიისა და სკოლის ჰოლის აღჭურვა ფართოეკრანიანი მონიტორითა და ინტერნეტით. COM/ANIMALS/ school.ge, youtube.com, ,,ანატომიის ატლასი’’.ავტორი:კაციტაძე youtube.com, mkurnali.ge, ტესტები ქიმიაში(საატესტატო გამოცდების მინიმალური სტანდარტის შესაბამისად) ავტორები: გ ანდრონიკაშვილი, მ.მამიაშვილი, დ.გულაია. გამომცემლობა:კლიო წელი-2011 ,,აინშტაინის ლაბორატორიისთვის’’ სახალისო ცდები. განმავითარებელი შეფასების პროცესში მასწავლებელთან ერთად ჩართულები არიან მოსწავლეებიც.

Pics of lonely women spread pussy
Japanese girl in kimono
Ovum before it matures
Big titts mom massage sex
Naked college parties blowjob gallery

Babe hot sexy very

Description:

სკოლის სასწავლო გეგმა

Views: 7658Date: 27.04.2018Favorited: 749favorites